1/2010.(I.13.) sz. határozat: A FEB egyhangúlag javasolja a munkáltatónak, hogy vizsgálja felül az ügyvezető javadalmazási szabályzatát, különös tekintettel a prémium számszerűségére.

2/2010.(I.13.) sz. határozat: A FEB egyhangúlag felkéri a munkáltatót, vizsgálja meg, van-e jogi lehetőség a Horváth Zsolt és Huszár Attila ügyvezetők által felvett prémium egy részének visszakövetelésére.

3/2010.(II.17.) sz. határozat: A FEB a 18/2010.(I.28.) sz. Képviselőtestületi határozatban foglaltaknak eleget téve csatolja a mellékelt beszámolót.

4/2010.(VI.15.) sz. határozat: A FEB a Kft. 2009. évi Közhasznúsági jelentést és a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját megtárgyalta és 2 igen 1 tartózkodás mellett elfogadta azt, azzal a feltétellel, hogy 2010.06.17- i Testületi ülés időpontjáig az a Teljességi nyilatkozattal kiegészül. A Képviselői Testület számára elfogadásra javasolja azt.

 

5/2010.(VI.15.) sz. határozat: Balogh Gábor javaslatot tesz, hogy a FEB üléseiről szószerinti jegyzőkönyv készüljön. A FEB 1 igen és 2 nem szavazattal a javaslatot nem fogadta el.

6/2010.(VI.15) sz. határozat: Balogh Gábor javaslatot tesz a könyvvizsgálói díj 5.000.- Ft-tal történő emelésére. A FEB 1 igen és 2 nem szavazattal a javaslatot nem fogadta el.

8/2010.(VIII.15.) sz. határozat: A FEB a Kft. ügyvezetőjének 2010. első félévi munkabeszámolóját megtárgyalta és 2 igen, 1 tartózkodás mellett a prémium 50%-ának kifizetését javasolja a Polgármester úrnak.

9/2010.(IX.07.) sz. határozat: A FEB a Kft. 2009. évi Közhasznúsági jelentését és az egyszerűsített éves beszámolóját megtárgyalta és 2 igen 1 tartózkodás mellett a Képviselői Testület számára elfogadásra javasolja.

10/2010.(IX.07.) sz. határozat: A FEB a Kft. ügyvezetőjének 2010. első félévi munkabeszámolóját megtárgyalta és 2 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a prémium 50%-ának kifizetését javasolja a Polgármester úrnak.

11/2010.(XI.18.) sz. határozat: A FEB egyhangú igen szavazással kimondta a megalakulását,

elnöke: Török Attila, tagjai: Tóth Viktor és Varga Tamás.

12/2010.(XI.18.) sz. határozat: Tóth Viktor felvetésére a szó szerinti jegyzőkönyvvezetésről

szavazás történt és a FEB 2 nem és 1 igen szavazattal a felvetést elutasította.

 

1/2011.(I.12.) sz. határozat: A FEB egyhangúlag úgy döntött az elnök javaslatára, hogy Kornéth Zoltánnak, a Kft. volt ügyvezetőjének 2010. évi   munkabeszámolóját a grafikon-mellékletek hiánya miatt visszaküldi, és következő ülésén tárgyalja újra.

2/2011.(I.12.) sz. határozat: A FEB megtárgyalta és a helyszínen elfogadott módosításokkal együtt egyhangúlag elfogadta az SZMSZ-ét és a 2011. évi munkarendjét.

3/2011.(I.12.) sz. határozat: A FEB megtárgyalta és a Tóth Viktor által előterjesztett pontokkal egyhangúlag elfogadta a 2011. évi munkarendjét:

4/2011.(III.10.) sz. határozat: A FEB Kornéth Zoltánnak, a Kft. volt ügyvezetőjének 2010. évi munkabeszámolóját a társaság ügyeiben való megfelelő belátás hiányában nem tudta elbírálni. Ezért a döntést, mint munkáltatóra a Polgármester Asszonyra ruházza át.

5/2011.(III.10.) sz. határozat: A FEB megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az ügyrend

módosítását, egyidejűleg a régi ügyrendet hatályon kívül helyezte.

6/2011.(III.10.) sz. határozat: A FEB megtárgyalta a belső ellenőr szóbeli jelentését és kérte, a 2010. évről írásbeli jelentést tegyen 2011. április 21-i FEB ülésen.

7/2011.(III.28.) sz. határozat: A FEB egyhangú szavazattal elfogadta az Önkormányzat által beterjesztett „Vezetői javadalmazási szabályzat” tervezetének alapelvét. A FEB pozitívan értékeli a tervezet 5. fejezet a „Teljesítményhez kötött juttatások” csökkenését, illetve az előírások pontosítását. Valamint, hogy a FEB véleményét előzetesen kikérik a jövőben a juttatások, illetve az alapbér megállapításának kérdésében, ezzel is elősegítve a társaság átlátható működését, valamint az ügyvezető számon kérhetőségét.

8/2011.(IV.26.) sz. határozat: A FEB a Közhasznúsági jelentés, az Egyszerűsített éves beszámolója, a belső ellenőr 2010. évi beszámolója és könyvvizsgáló beszámolója alapján egyhangú szavazattal             elfogadta a társaság 2010.évi mérlegbeszámolóját.

9/2011.(IV.26.) sz. határozat: A FEB megtárgyalta és egyhangúan elfogadta a Kft. 2011. évi Üzleti Tervét.

10/2011.(IV.26.) sz. határozat: A FEB egyhangú szavazattal elfogadta a belső ellenőr 2010.

évi jelentését.

11/2011.(IV.26.) sz. határozat: A FEB felkéri a Képviselő testületet (közgyűlést), hogy a

  1. évről fennmaradt 5.312.000,- Ft működési célú támogatás kiutalásáról gondoskodni szíveskedjék

12/2011.(V.16.) sz. határozat: A FEB javaslatot tesz a Képviselőtestület felé az érvényben lévő Vezető javadalmazási szabályzat alapján 2011. évi    teljesítménykövetelményekre a melléklet alapján.

13/2011.(V.16.) sz. határozat: A FEB felkéri a Képviselőtestületet, hogy a Vezetői javadalmazási szabályzat VII. fejezet 8. és 9. pontját vizsgálja felül, mivel a jutalmazás rendszere nem egyértelmű és a Kft.-re nem alkalmazható.

14/2011.(IX.6.) sz. határozat: A FEB a beszámolóban foglaltakat megtárgyalta és hivatkozva a 89/2011.(III.31.) sz. Képviselőtestületi határozattal elfogadott Vezető javadalmazási szabályzatra, illetve a kiírt prémiumfeladatokra 2 igen és 1 tartózkodás ellenében az éves prémium 50%-ának kifizetését támogatja.

15/2011.(IX.6.) sz. határozat: A FEB a Kft. ügyvezetőjének 2011. első félévi munkabeszámolóját megtárgyalta és 2 igen és 1 tartózkodás ellenében elfogadta.

16/2011.(XII.8.) sz. határozat: A FEB a beszámolóban foglaltakat megtárgyalta és 2 igen és 1 tartózkodással elfogadta.

 

1/2012.(I.12.) sz. határozat: A FEB a beszámolóban foglaltakat megtárgyalta és 2 igen és 1tartózkodással a 89/2011.(III.31.) sz. Képviselőtestületi   határozatban foglaltak szerint elfogadta.

2/2012.(I.12.) sz. határozat: A FEB a belső ellenőr 2012. évi munkatervét megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

3/2012.(I.12.) sz. határozat: A FEB a FEB 2012. évi munkatervét megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

4/2012.(II.09.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal javaslatot tesz a Képviselőtestület felé az érvényben lévő Vezetői javadalmazási szabályzat alapján a          2012. évi teljesítménykövetelményekre a melléklet alapján.

5/2012.(II.09.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal javaslatot tesz a Képviselőtestület felé a Kft. 2012. évi költségvetési tervének elfogadására.

6/2012.(IV.16.) sz. határozat: A FEB a Közhasznúsági jelentés, az Egyszerűsített éves beszámoló és a könyvvizsgáló jelentése alapján 2 igen és 1 tartózkodással elfogadta a társaság 2011. évi mérlegbeszámolóját.

7/2012.(IV.16.) sz. határozat: A FEB a beszámolóban foglaltakat megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

8/2012.(V.25.) sz. határozat: Összességében a FEB 2 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a 2011. évre a Vezetői javadalmazási szabályzat által jóváhagyott összeg 100%-nak kifizetését javasolja a Képviselőtestületnek.

9/2012.(V.25.) sz. határozat: A FEB 2 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett javaslatot tesz a Képviselőtestület felé az érvényben lévő Vezetői javadalmazási           szabályzat alapján a 2012. évi teljesítménykövetelményekre a             melléklet alapján.

10/2012.(V.25.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a belső ellenőr 2011. évről szóló beszámolóját.

11/2012.(IX.12.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a Kft. ügyvezetőjének 2012. I. félévi munkabeszámolóját elfogadta.

12/2012.(IX.12.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal támogatja a Munkaügyi Központ által kiírt pályázatra a 4 millió Forint-os összköltségvetési           átcsoportosítást a Kft részére.

13/2012.(XII.18.) sz. határozat: A FEB 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a közszolgáltatási szerződést a 4.1.( a.) pont módosításával.

14/2012.(XII.18.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta az új SZMSZ-t.

 

1/2013.(I.16.) sz. határozat: A FEB 2 igen szavazattal és 1 nemmel a támogatási szerződést a I.1. a. bekezdésének módosításával fogadta el, ami a dog-boxok ürítését is az elvégzett feladatok között jelölte meg.

2/2013.(II.21.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a belső ellenőr 2012. éves összefoglaló jelentését.

 

3/2013.(II.21.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a belső ellenőr 2013. éves ellenőrzési tervét.

4/2013.(II.21.) sz. határozat: A FEB 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a Kft. 2012. éves beszámolóját.

5/2013.(II.21.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a Kft. 2013. éves költségvetési tervét.

6/2013.(II.21.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a FEB 2013. éves munkatervét.

7/2013.(II.21.) sz. határozat: A FEB 1 igen és 2 nem szavazattal nem fogadta el a FEB Tóth Viktor FEB tag javaslatát, hogy a FEB tegyen javaslatot az alapító felé, hogy a Kft. SZMSZ-ében írja elő a szószerinti jegyzőkönyveztetést.

 

8/2013.(IV.17.) sz. határozat: A FEB a Közhasznúsági jelentés, az Egyszerűsített éves beszámoló és a könyvvizsgáló jelentése alapján 2 igen és 1 tartózkodással elfogadta a társaság 2012. évi mérlegbeszámolóját.

9/2013.(IV.17.) sz. határozat: Összességében a FEB 2 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a 2012. évre a Vezetői javadalmazási szabályzat által jóváhagyott összeg 100%-nak kifizetését javasolja a Képviselőtestületnek.

10/2013.(IV.17.) sz. határozat: A FEB 2 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett javaslatot tesz a Képviselőtestület felé az érvényben lévő Vezetői     javadalmazási szabályzat alapján a 2013. évi teljesítménykövetelményekre a melléklet alapján.

11/2013.(IV.17.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal javasolja a tulajdonos Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy a Dr. Printz és Társa Kft.-vel a 2013. június 1-től 2017. május 31-ig (2013., 2014., 2015. és 2016. üzleti évekre) terjedő időszakra szóló megbízási szerződés változatlan feltételekkel történő megkötését támogassa

12/2013.(IX.11.) sz. határozat: A FEB 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a Kft. ügyvezetőjének 2013. I. félévi munkabeszámolóját

13/2013.(XII.16.) sz. határozat: A FEB 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a Kft. 2014. évre tervezett költségvetési keretszámait és a Támogatási Szerződés tervezetét.

 

1/2014.(I.28.) sz. határozat: A FEB 2 nem és 1 igen arányban a jövőben is történő szó szerinti jegyzőkönyvre vonatkozó előterjesztését elutasította.

 

2/2014.(I.28.) sz. határozat: A FEB 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a Kft. 2014. éves Üzleti Tervét.

3/2014.(II.10.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a belső ellenőr 2013. éves összefoglaló jelentését.

4/2014.(II.10.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a belső ellenőr 2014. éves ellenőrzési tervét.

5/2014.(II.10.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a FEB 2014. éves munkatervét.

6/2014.(II.10.) sz. határozat: A FEB 2 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett javaslatot tesz a Képviselőtestület felé az érvényben lévő Vezetői            javadalmazási szabályzat alapján a 2014. évi teljesítménykövetelményekre a melléklet alapján.

6/2014.(IV.29.) sz. határozat: A FEB a Közhasznúsági jelentés, az Egyszerűsített éves beszámoló és a könyvvizsgáló jelentése és a könyvvizsgáló, Dr. Printz János úr szóbeli kiegészítése alapján 3 igen szavazattal elfogadta a társaság 2013. évi mérlegbeszámolóját.

7/2014.(IV.29.) sz. határozat: A FEB 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a Kft. 2013. éves beszámolóját.

8/2014.(IV.29.) sz. határozat: Összességében a FEB 2 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az ügyvezető írásbeli kiegészítésével a 2013. évre a Vezetői javadalmazási szabályzat által jóváhagyott összeg 100%-nak kifizetését javasolja a Képviselőtestületnek.

9/2014.(V.26.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal a Kft. Alapító Okirat módosítását elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.

10/2014.(IX.08.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal a Kft. SZMSZ módosítását elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.

11/2014.(IX.08.) sz. határozat: A FEB 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a Kft. 2014. I. féléves beszámolóját elfogadta.

12/2014.(XI.20.) sz. határozat: A FEB egyhangú igen szavazással elfogadta a bizottság új Szervezeti és Működési Szabályzatát

13/2014.(XI.20.) sz. határozat: : A FEB egyhangú igen szavazással elfogadta a bizottság 2014. év hátralévő időszakára szóló munkatervét.

14/2014.(XI.20.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a felhalmozási célú 3.800.000,- Ft átcsoportosítását működési célra.

 

1/2015.(I.15.) sz. határozat: A FEB egyhangú igen szavazással elfogadta a Kft. 2015. éves üzleti tervét.

2/2014.(I.15.) sz. határozat:  A FEB egyhangú igen szavazással elfogadta a bizottság 2015. évre szóló munkatervét.

3/2015.(IV.23.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a belső ellenőr 2014. éves összefoglaló jelentését.

 

4/2015.(IV.23.) sz. határozat:  A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a belső ellenőr 2015. éves ellenőrzési tervét.

5/2015.(IV.23.) sz. határozat: A FEB a Közhasznúsági jelentés, az Egyszerűsített éves beszámoló, a könyvvizsgáló jelentése és a könyvvizsgáló, Dr. Tóth Ferencné szóbeli kiegészítése alapján 3 igen szavazattal elfogadta a társaság 2014. évi mérlegbeszámolóját.

6/2015.(IV.23.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a Kft. 2014. éves beszámolóját.

 

7/2015.(IV.23.) sz. határozat: Összességében a FEB 3 igen szavazattal 2014. évre az ügyvezető részére a Vezetői javadalmazási szabályzat által jóváhagyott összeg 100%-ának kifizetését javasolja a Képviselőtestületnek.

8/2015.(IV.23.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal javaslatot tesz a Képviselőtestület felé az érvényben lévő Vezetői javadalmazási szabályzat alapján a 2015. évi teljesítménykövetelményekre a melléklet alapján.

9/2015.(X.6.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a Kft. 2015. I. féléves beszámolóját.

10/2015.(XII.7.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a Kft. 2015. I-XI. havi beszámolóját

 

1/2016.(II.12.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a FEB 2016. éves munkatervét.

2/2016.(II.12.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a belső ellenőr 2016. éves munkatervét.

 

3/2016.(II.12.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a Kft. 2016. éves üzleti tervét.

4/2016.(II.12.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal javaslatot tesz a Képviselőtestület             felé az érvényben lévő Vezetői javadalmazási szabályzat alapján a 2016. évi teljesítménykövetelményekre a melléklet alapján.

5/2016.(IV.18.) sz. határozat: A FEB a Közhasznúsági jelentés, az Egyszerűsített éves beszámoló, a könyvvizsgáló jelentése és a könyvvizsgáló,            dr. Méri Sándor szóbeli kiegészítése alapján 3 igen szavazattal elfogadta a társaság 2015. évi mérlegbeszámolóját.

6/2016.(VI.18.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a Kft. 2015. éves beszámolóját.

7/2016.(V.17.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a belső ellenőr 2015. éves összefoglaló jelentését.

 

8/2016.(V.17.) sz. határozat: Összességében a FEB 3 igen szavazattal 2015. évre az ügyvezető részére a Vezetői javadalmazási szabályzat által jóváhagyott összeg 100%-ának kifizetését javasolja a Képviselőtestületnek.

 

9/2016.(IX.15.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a Kft. 2016. I. féléves beszámolóját.

 

10/2016.(XII.12.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a Kft. 2016. I-XI. havi beszámolóját.

 

11/2016.(XII.12.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a Kft. 2017. előzetes terveit.

 

1/2017.(II.22.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a belső ellenőr 2017. éves munkatervét.

2/2017.(II.22.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a FEB 2017. éves munkatervét.

3/2017.(II.22.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a Kft. 2017. éves üzleti tervét.

4/2017.(II.22.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal javaslatot tesz a Képviselőtestület felé az érvényben lévő Vezetői javadalmazási szabályzat alapján a 2017. évi teljesítménykövetelményekre a melléklet alapján.

5/2017.(IV.03.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal a Kft. 2017. éves módosított             üzleti tervét a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

6/2017.(V.11.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a belső ellenőr 2016. éves összefoglaló jelentését.

 

7/2017.(V.11.) sz. határozat: A FEB a Közhasznúsági jelentés, az Egyszerűsített éves beszámoló, a könyvvizsgáló jelentése és a könyvvizsgáló,            dr. Méri Sándor szóbeli kiegészítése alapján 3 igen szavazattal elfogadta a társaság 2016. évi mérlegbeszámolóját.

8/2017.(V.11.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a Kft. 2016. éves beszámolóját.

9/2017.(V.11.) sz. határozat: Összességében a FEB 3 igen szavazattal 2016. évre az ügyvezető részére a Vezetői javadalmazási szabályzat által jóváhagyott összeg 100%-ának kifizetését javasolja a Képviselőtestületnek.

10/2017.(V.11.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal javasolja a tulajdonos Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy a Dr. Printz és Társa Kft.-vel a 2017. június 1-től 2021. május 31-ig (2017., 2018., 2019. és 2020. üzleti évekre) terjedő időszakra szóló megbízási szerződés megkötését 80.000,- Ft+ÁFA havi megbízási díj mellett támogassa.

11/2017.(IX.14.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a Kft. 2017. I. féléves beszámolóját.

12/2017.(XII.07.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a Kft. 2017. I-XI. havi beszámolóját

 

1/2018.(III.08.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a belső ellenőr 2018. éves munkatervét.

 

2/2018.(III.08.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a FEB 2018. éves munkatervét.

3/2018.(III.08.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a Kft. 2018. éves             üzleti tervét.

4/2018.(III.08.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal javaslatot tesz a Képviselőtestület felé az érvényben lévő Vezetői javadalmazási szabályzat alapján a 2018. évi teljesítménykövetelményekre a melléklet alapján.

5/2018.(IV.17.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a belső ellenőr 2017. éves összefoglaló jelentését.

 

6/2018.(IV.17.) sz. határozat: A FEB a Közhasznúsági jelentés, az Egyszerűsített éves beszámoló, a könyvvizsgáló jelentése és a könyvvizsgáló,            dr. Méri Sándor szóbeli kiegészítése alapján 3 igen szavazattal elfogadta a társaság 2017. évi mérlegbeszámolóját.

 

7/2018.(IV.17.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a Kft. 2017. éves beszámolóját.

8/2018.(IV.17.) sz. határozat: Összességében a FEB 3 igen szavazattal 2017. évre az ügyvezető részére a Vezetői javadalmazási szabályzat által jóváhagyott összeg 100%-ának kifizetését javasolja a Képviselőtestületnek.

9/2018.(IX.13.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a Kft. 2018. I. féléves beszámolóját

10/2018.(XII.11.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a Kft. 2018. I-XI. havi beszámolóját

 

1/2019.(III.01.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a belső ellenőr 2019. éves munkatervét.

2/2019.(III.01.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a FEB 2019. éves munkatervét.

3/2019.(III.01.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a Kft. 2019. éves             üzleti tervét.

4/2019.(III.01.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal javaslatot tesz a Képviselőtestület felé az érvényben lévő Vezetői javadalmazási szabályzat alapján a 2019. évi teljesítménykövetelményekre a melléklet alapján.

5/2019.(IV.17.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal javasolja a tulajdonos Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy a Dr. Printz és Társa Kft.-vel a 2019. június 1-től 2021. május 31-ig (2019. és 2020. üzleti évekre) terjedő időszakra szóló megbízási szerződés megkötését 90.000,- Ft+ÁFA havi megbízási díj mellett támogassa.

6/2019.(IV.17.) sz. határozat: A FEB a Közhasznúsági jelentés, az Egyszerűsített éves beszámoló, a könyvvizsgáló jelentése és a könyvvizsgáló,            dr. Méri Sándor szóbeli kiegészítése alapján 3 igen szavazattal elfogadta a társaság 2018. évi mérlegbeszámolóját.

 

7/2019.(IV.17.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a belső ellenőr 2018. éves összefoglaló jelentését.

 

8/2019.(IV.17.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a Kft. 2018. éves beszámolóját.

9/2019.(IV.17.) sz. határozat: Összességében a FEB 3 igen szavazattal 2018. évre az ügyvezető részére a Vezetői javadalmazási szabályzat által jóváhagyott összeg 100%-ának kifizetését javasolja a Képviselőtestületnek.

10/2019.(IV.17.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal javaslatot tesz a Képviselőtestület felé az érvényben lévő Vezetői javadalmazási szabályzat alapján a 2019. évi teljesítménykövetelményekre a melléklet alapján.

11/2019.(XII.02.) sz. határozat : Napirendi pontok elfogadása. 3 igen ELFOGADVA

12/2019.(XII.02.) sz. határozat : A FEB kimondja a megalakulását, elnöke: Lázi András, tagjai: Liptay Orsolya és Varga Viktor. 3 igen ELFOGADVA

 

13/2019.(XII.02.) sz. határozat : A FEB elfogadja a FEB Szervezeti és Működési Szabályzatát. 3 igen ELFOGADVA

14/2019.(XII.02.) sz. határozat : A FEB elfogadja a FEB 2019. év hátralévő időszakára szóló munkatervét. 3 igen ELFOGADVA

15/2019.(XII.02.) sz. határozat : A FEB meghallgatta és tudomásul vette a Kft. ügyvezetőjének a Kft. működéséről adott tájékoztatóját. 3 igen ELFOGADVA

16/2019.(XII.02.) sz. határozat : A FEB javasolja az Önkormányzatnak, mint a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. tulajdonosának, hogy 7.000.000,- Ft egyszeri működési támogatást biztosítson 2019. év terhére a Kft. részére a dolgozóinak az év végi jutalmazásához. 2 igen, 1 tartózkodás (Lázi András) ELFOGADVA

17/2019.(XII.02.) sz. határozat : A FEB javasolja az Önkormányzatnak, mint a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. tulajdonosának, hogy 20.000.000,- Ft átmeneti kiegészítő támogatást biztosítson 2019. év terhére a Kft. részére a gazdálkodás pozitív eredményessége és a közhasznúság megőrzése érdekében. 2 igen, 1 tartózkodás (Lázi András) ELFOGADVA

 

18/2019.(XII.02.) sz. határozat : A FEB meghallgatta és tudomásul vette a Kft. jogi képviselőjének, dr. Tolnay Gyula ügyvédnek a folyó jogi ügyekről adott tájékoztatóját. 3 igen ELFOGADVA

 

 

1/2020.(III.18.) sz. határozat: Napirendi pontok elfogadása. 3 igen ELFOGADVA

2/2020.(III.18.) sz. határozat: A FEB elfogadja a belső ellenőr 2020. éves munkatervét. 3 igen ELFOGADVA

3/2020.(III.18.) sz. határozat: A FEB elfogadja a FEB 2020. éves munkatervét. 3 igen ELFOGADVA

4/2020.(III.18.) sz. határozat: A FEB javasolja a Képviselőtestületnek a Kft. 2020. éves üzleti tervét elfogadásra. 3 igen ELFOGADVA

5/2020.(III.18.) sz. határozat: A FEB javaslatot tesz a Képviselőtestület felé az érvényben lévő Vezetői javadalmazási szabályzat alapján a 2020. évi teljesítménykövetelményekre a melléklet alapján. 3 igen ELFOGADVA

6/2020.(V.18.) sz. határozat  : Napirendi pontok elfogadása. 3 igen ELFOGADVA

 

7/2020.(V.18.) sz. határozat  : A FEB elfogadta a belső ellenőr 2019. éves összefoglaló jelentését. 3 igen ELFOGADVA

8/2020.(V.18.) sz. határozat  : A FEB a Közhasznúsági jelentés, az Egyszerűsített éves beszámoló, a könyvvizsgáló jelentése és dr. Printz János könyvvizsgáló szóbeli összefoglalása alapján elfogadta a társaság 2019. évi mérlegbeszámolóját. 3 igen ELFOGADVA

9/2020.(V.18.) sz. határozat  : A FEB elfogadta a Kft. 2019. éves beszámolóját. 1 igen            2 nem, 0 tartózkodás NINCS ELFOGADVA

10/2020.(V.18.) sz. határozat           : Összességében a FEB 2019. évre az ügyvezető részére a Vezetői javadalmazási szabályzat által jóváhagyott összeg 70%-ának kifizetését javasolja a Képviselőtestületnek tekintettel arra, hogy az Ügyvezető előterjesztésének 2. pontjában meghatározott prémium feladat ellátásnak igénye 2019. évben nem merült fel. 2 igen, 1 nem, 0 tartózkodás ELFOGADVA

11/2020.(V.18.) sz. határozat           : A FEB meghallgatta és tudomásul vette a Kft. ügyvezetőjének a koronavírus miatt tett intézkedésekről szóló beszámolóját. 3 igen ELFOGADVA

12/2020.(VI.16.) sz. határozat: Napirendi pontok elfogadása. 3 igen ELFOGADVA

 

13/2020.(VI.16.) sz. határozat: A FEB javasolja a Képviselőtestületnek a Kft. 2020. éves üzleti terv módosításának elfogadását. 3 igen ELFOGADVA

 

14/2020.(VI.16.) sz. határozat: A FEB javaslatot tesz a Képviselőtestület felé, az érvényben lévő Vezetői javadalmazási szabályzat alapján, az ügyvezető 2020. évi teljesítménykövetelményére a melléklet alapján. 3 igen ELFOGADVA

15/2020.(VI.16.) sz. határozat: A FEB meghallgatta és tudomásul vette a Kft. ügyvezetőjének szóbeli beszámolóját. 3 igen ELFOGADVA

16/2020.(X.22.) sz. határozat           : Napirendi pontok elfogadása 3 igen ELFOGADVA

17/2020.(X.22.) sz. határozat           : A FEB a Kft. 2020. I-III. negyedéves beszámolóját elfogadja. 3 igen ELFOGADVA

 

18/2020.(X.22.) sz. határozat           : A FEB az ügyvezető 2020. évi teljesítménykövetelmény kiírás 5. pontjának végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja. 3 igen ELFOGADVA

19/2020.(X.22.) sz. határozat           : A FEB az ügyvezető 2020. évi teljesítménykövetelmény kiírás 6. pontjának végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja. 3 igen ELFOGADVA

20/2020.(X.22.) sz. határozat           : A FEB meghallgatta és tudomásul vette a Kft. ügyvezetőjének szóbeli beszámolóját. 3 igen ELFOGADVA

 

1/2021.(III.23.) sz. határozat : Napirendi pontok elfogadása 3 igen ELFOGADVA

2/2021.(III.23.) sz. határozat : A FEB elfogadja a belső ellenőr 2021. éves munkatervét 3 igen

ELFOGADVA

3/2021.(III.23.) sz. határozat : A FEB elfogadja a FEB 2021. éves munkatervét. 3 igen ELFOGADVA

4/2021.(III.23.) sz. határozat : Összességében a FEB 2020. évre Szőke Zoltán volt ügyvezető részére a Vezetői javadalmazási szabályzat által jóváhagyott összeg 80,0%-ának kifizetését javasolja a Képviselőtestületnek tekintettel arra, hogy az Ügyvezető előterjesztésének 2. pontjában meghatározott prémium feladat ellátásnak igénye 2020. évben nem merült fel. 2 igen, 1 tartózkodás ELFOGADVA

5/2021.(III.23.) sz. határozat : A FEB elfogadta a Kft. 2020. éves beszámolóját. 3 igen ELFOGADVA

6/2021.(III.23.) sz. határozat : A FEB javasolja a Képviselőtestületnek a Kft. 2021. éves üzleti tervét elfogadásra. 3 igen ELFOGADVA

7/2021.(III.23.) sz. határozat : A FEB javaslatot tesz a Képviselőtestület felé az érvényben lévő Vezetői javadalmazási szabályzat alapján Kárpáti Zoltán ügyvezető 2021. évi teljesítménykövetelmény kiírására a melléklet alapján. A FEB tagok megállapítják, hogy az ügyvezető 2021. évi teljesítménykövetelmény kiírása végrehajtásának értékelése körében a COVID járvány esetleges korlátozó körülményeit figyelmen kívül hagyják és nem értékelik az ügyvezető hátrányára.2 igen, 1 tartózkodás ELFOGADVA

8/2021.(VI.18.) sz. határozat : Napirendi pontok elfogadása 3 igen ELFOGADVA

9/2021.(V.18.) sz. határozat : A FEB a belső ellenőr 2020. éves összefoglaló jelentését elfogadja.3 igen ELFOGADVA

10/2021.(V.18.) sz. határozat : A FEB a Közhasznúsági jelentés, az Egyszerűsített éves beszámoló, a könyvvizsgáló jelentése és dr. Méri Sándor szakértő (Printz és Társa Kft.) szóbeli összefoglalása alapján elfogadta a társaság 2020. évi mérlegbeszámolóját. 3 igen ELFOGADVA

11/2021.(V.18.) sz. határozat : A FEB javasolja a tulajdonos Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy a Dr. Printz és Társa Kft.-vel a 2021. június 1-től 2023. május 31-ig (2021. és 2022. üzleti évekre) terjedő időszakra szóló megbízási szerződés megkötését 105.000,- Ft+ÁFA havi megbízási díj mellett támogassa. 3 igen ELFOGADVA

1/2022.(III.17.) sz. határozat :Napirendi pontok és a jegyzőkönyvvezető személyének, Antal Katalin elfogadása.

2/2022.(III.17.) sz. határozat: A FEB elfogadja a belső ellenőr 2022. éves munkatervét

3/2022.(III.17.) sz. határozat : A FEB elfogadja a FEB 2022. éves munkatervét.

4/2022.(III.17.) sz. határozat : A FEB megtárgyalta a határozat mellékletét képező 2022. évi Támogatási szerződés tervezetet és az abban szereplő támogatási összeget elfogadásra javasolja a gazdasági társaság legfőbb szervének, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének.

5/2022.(IV.19.) sz. határozat : Napirendi pontok és a jegyzőkönyvvezető személyének, Antal Katalin elfogadása.

6/2022.(IV.19.) sz. határozat : A FEB a Kft. 2022. éves üzleti tervét elfogadásra javasolja a gazdasági társaság legfőbb szervének, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének.

7/2022.(IV.19.) sz. határozat :A FEB elfogadja az ügyvezető igazgató beszámolóját a Kft. 2021. éves gazdálkodásáról.

8/2022.(IV.19.) sz. határozat : Összességében a FEB 2021. évre Kárpáti Zoltán ügyvezető igazgató részére a Vezetői javadalmazási szabályzat által jóváhagyott összeg 100%-ának kifizetését javasolja a Képviselőtestületnek.

9/2022.(IV.19.) sz. határozat : A FEB dr. Gila Pál FEB tag 2022. március 24-i adatkérése ügyében úgy határoz, hogy a Kft. ügyvezető igazgatója nem adhatja ki a kért személyes adatokat.

10/2022.(IV.19.) sz. határozat: A FEB úgy határoz, hogy a Kft. ügyvezető igazgatója a FEB jóváhagyása nélkül, nem jogszabályi kötelezettségen alapuló, egyedi megkeresésre nem adhat ki személyes adatokat.

11/2022.(IV.19.) sz. határozat: A FEB javaslatot tesz a Képviselőtestület felé az érvényben lévő Vezetői javadalmazási szabályzat alapján Kárpáti Zoltán ügyvezető 2022. évi teljesítménykövetelmény kiírására a melléklet alapján.

12/2022.(IV.19.) sz. határozat: A FEB javaslatot tesz a Képviselőtestület felé, hogy a FEB SZMSZ 5.2. pontjának első mondata a Kft. Alapító Okiratának 11.10. pontjával egyezzen meg, továbbá a FEB SZMSZ 10. pontjából a 2006. évi IV. törvényre hivatkozás törlésre kerüljön.

13/2022.(V.10.) sz. határozat :Napirendi pontok és a jegyzőkönyvvezető személyének, Antal Katalin elfogadása.

14/2022.(V.10.) sz. határozat : A FEB a belső ellenőr 2021. éves összefoglaló jelentését elfogadja.

15/2022.(V.10.) sz. határozat : A FEB a Közhasznúsági jelentés, az Egyszerűsített éves beszámoló, a könyvvizsgáló jelentése és dr. Printz János könyvvizsgáló szóbeli összefoglalása alapján a társaság 2021. évi mérlegbeszámolóját elfogadásra javasolja a gazdasági társaság legfőbb szervének, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének.

A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2015.(II.26.) sz. határozatban foglaltaknak megfelelően az alábbi adatokat tesszük közzé:

-        A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. nem folytatott le közbeszerzést.

-        A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. szerződései:

Szerződések